Regulacje Kodeksu cywilnego wprost stanowią, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, z kolei rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności wówczas, gdy nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub gdy została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Za wadę prawną sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego natomiast wówczas, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. Sprzedawca jest jednakże zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W sytuacji więc, gdy kupujący nabył samochód w którym następnie ujawniły się wady o których nie wiedział w chwili zawierania umowy, może on wystąpić do sprzedawcy z określonymi roszczeniami, które również zostały przewidziane w ustawie, ważne jednakże jest by zrobić to w stosownym terminie.

Zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania jednak uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił, zaś samo roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

W sytuacji kupna samochodu, który posiada wadę, w momencie jej ujawnienia, kupujący powinien poinformować sprzedawcę o zauważonych wadach najlepiej jak najszybciej, jednakże nie później niż w przeciągu roku od stwierdzenia wady, gdyż zgłoszenie roszczenia po tym terminie zostanie uznane za spóźnione.

 

Ponadto, jeżeli wada nie została podstępnie zatajona przez sprzedawcę, kupujący chroniony jest i przysługuje mu roszczenie względem sprzedającego w ciągu dwóch lat od wydania rzeczy, jeżeli więc np. kupujący stwierdzi wadę po 1,5 roku od kupna pojazdu, wówczas od daty ujawnienia wady ma rok, żeby wystąpić z roszczeniem do sprzedawcy, jeśli jednak wada się ujawni po 2,5 roku, wówczas kupującemu ochrona już nie przysługuje, chyba że wykaże, iż wada ta została podstępnie zatajona przez sprzedawcę.

W sytuacji, gdy kupujący zauważy, iż zakupiony przez niego samochód posiada wady, powinien poinformować o tym fakcie sprzedawcę.

 

Przepisy nie precyzują w jakiej formie sprzedawca powinien zostać zawiadomiony, można więc wysłać do niego list polecony, lub zgłoszenie wady można dokonać ustanie, w takim jednak przypadku dobrze jest by poinformowanie sprzedawcy o zauważonych wadach nastąpiło w obecności osoby trzeciej, w razie bowiem, gdy sprzedawca nie będzie skłonny sprawy załatwić polubownie, wówczas taka osoba może być świadkiem w sądzie.

 

Czego możemy żądać od sprzedawcy po ujawnieniu wady auta?

Informując sprzedawcę o wadzie, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas nie może on uchylić się od żądania kupującego o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny, poprzez naprawę lub wymianę rzeczy.

 

Jeżeli natomiast kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 

Sprzedawca może natomiast odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Kupiłeś samochód z wadą fizyczną, prawną ? Okazało się, że kupiłeś samochód powypadkowy choć sprzedawca zapewniał, że jest bezwypadkowy? Kupiony samochód ma kręcony licznik?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POMOCĄ FORMULARZA