Kupujący posiada obecnie wiele możliwości, aby przed zakupem używanego samochodu dokładnie sprawdzić jego stan i wyeliminować ryzyko, że nabędzie się przysłowiowego „kota w worku”, czyli że samochód będzie niesprawny lub będzie posiadał wady ukryte, zdarza się jednakże, że pomimo podjętych daleko idących środków ostrożności, zakupiony pojazd nie odpowiada jednak zapewnieniom sprzedawcy.

W takiej więc sytuacji kupujący może wystąpić do sprzedawcy z określonymi roszczeniami, pamiętać jednakże należy, że nie zawsze możliwe będzie odzyskanie pieniędzy, które kupujący za pojazd zapłacił.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy kupujący ujawni wady ukryte w zakupionym pojeździe może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli więc w zakupionym pojeździe ujawnią się wady, kupujący może dążyć do odzyskania pieniędzy, które za samochód zapłacił, odstępując od umowy, lub może dochodzić obniżenia zapłaconej ceny, sprzedawca może jednakże od tej odpowiedzialności się uwolnić, jeżeli wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

W przypadku umowy kupna- sprzedaży samochodu raczej nie dochodzi do wymiany rzeczy wadliwej na niewadliwą, gdyż sprowadzałoby się to do zaproponowania przez sprzedawcę innego pojazdu w zamian za ten z ujawnioną wadą, dlatego, żeby sprzedawca nie był zobowiązany względem kupującego do zwrotu zapłaconej ceny lub przynajmniej jej części, powinien on wadę niezwłocznie usunąć. Jeśli jednak sprzedawca już raz wadę usuwał, a mimo to samochód nadal nie jest zgodny ze stanem o jakim zapewniał sprzedawca, wówczas sprzedawca nie może uchylić się od żądania kupującego o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy z którym kupujący wstąpił.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Ponadto, jeżeli kupującym jest konsument, a więc osoba, która nabyła pojazd nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Pamiętać również należy, że kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zasadą jest, że sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, jeżeli jednak kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się natomiast z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, we wskazanym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli natomiast kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Kupujący stwierdzoną wadę w pojeździe może więc zgłosić sprzedawcy w formie pisemnej, najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, gdyż wówczas bez problemu będzie można wykazać dochowanie terminów do zgłoszenia wady i wystąpienie z roszczeniem, jeśli jednak zgłoszenie wady ma formę ustną, wówczas dobrze jest to zrobić w obecności świadka, który w razie sporu potwierdzi, że kupujący postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pamiętać również należy, że upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił, zatem jeżeli pojazd będzie posiadał wadę ukrytą, która ujawni się po upływie dwóch lat od zakupu samochodu, wówczas kupujący i tak może skutecznie wystąpić względem z sprzedawcy z roszczeniem, jednakże w okresie nie dłuższym niż rok od ujawnienia wady. Dochodzenie roszczeń jest możliwe na drodze polubownej, poprzez zawarcie ugody, lub kierując sprawę do sądu.

Jak odzyskać pieniądze od sprzedającego gdy okazało się, że samochód ma wady ukryte?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *