Osoba kupująca samochód dba przede wszystkim o to by upewnić się, że pojazd jest sprawny, a więc, że posiada wszystkie funkcje o których zapewnia sprzedawca, nie posiada jakichś ukrytych mankamentów lub co gorsza istotnych wad, które wpływać będą na jego sprawność.

Niestety bardzo rzadko z taką samą starannością sprawdzany jest stan prawny samochodu, zwykle bowiem mniejszą wagę przywiązujemy do tego kto jest jego właścicielem i czy z właściwą osobą zawierana jest umowa kupna- sprzedaży, bądź czy samochód nie został obciążony jakimś prawem, np. zastawem, choć nie dopilnowanie przez kupującego tego aspektu przy zawieraniu umowy może pociągnąć za sobą daleko idące konsekwencje.

W sytuacji, gdy zakupiony samochód obciążony jest np. zastawem na rzecz banku, wówczas kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu cywilnego w tym zakresie, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu, w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

W przypadku wady prawnej kupujący ma praktycznie takie same uprawnienia jak w przypadku wystąpienia wady fizycznej, a zatem kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas nie może rzeczy ponownie wymieniać lub usuwać wady, lecz jest zobowiązany spełnić żądanie kupującego o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny. Zasadą jest, iż kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada nie jest istotna, w przypadku wad prawnych trudno jednak mówić o nieistotności wady skoro kupujący może zostać pozbawiony możliwości korzystania z rzeczy.

Poza wskazanymi uprawnieniami, kupujący ma możliwość wystąpienia do sprzedawcy również z innymi roszczeniami. Jeżeli bowiem z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on ponadto żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Co istotne, pomimo skorzystania z zacytowanej powyżej regulacji dotyczącej żądania naprawienia szkody, kupujący może również dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Jeżeli natomiast z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący jest zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej, wówczas, nawet gdy strony umowy zdecydowały się wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi, sprzedawca nie jest zwolniony od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny.

Wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy kupujący wiedział, iż prawa sprzedawcy były sporne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo. Jeśli zaś kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Pamiętać ponadto należy, iż poza uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy, na  kupującym ciążą również obowiązki. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest bowiem niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

Zakup samochodu obciążonego zastawem, co może zrobić kupujący?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *