Samochód może się zepsuć w każdej chwili, w szczególności, gdy nie jest to nowy pojazd i już trochę kilometrów ma na liczniku, w momencie jednakże, gdy naprawę trzeba przeprowadzić wkrótce po jego zakupie, to nie dziwne, że kupujący czuje się oszukany. W takim jednakże przypadku kupujący nie jest pozostawiony sam sobie, przepisy przyznają mu bowiem szereg uprawnień, wystarczy więc z nich skorzystać.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, z kolei wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku, gdy kupującym jest konsument, a więc osoba, która nabyła daną rzecz nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia kupującego są szczególne, gdyż jeszcze lepiej zabezpieczają jego interesy, czego najlepszy przykładem jest domniemanie istnienia wady, jeśli bowiem kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, czyli w momencie sprzedaży rzeczy, co oczywiście ułatwia dochodzenie roszczeń.

Za wady fizyczne rzeczy sprzedanej sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, która w stosunku do konsumenta może zostać ograniczona lub wyłączona tylko w przypadkach określonych w przepisach, konsumentowi w zasadzie więc zawsze przysługują roszczenia z tytułu rękojmi.

Korzystając z rękojmi nabywca samochodu, który zepsuł się wkrótce po zakupie może przede wszystkim złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sprzedawca w takiej sytuacji może natomiast niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunąć.

W praktyce więc, gdy nabywca samochodu zgłasza sprzedawcy, że zakupiony pojazd się zepsuł, sprzedawca podejmuje się jego naprawy, by kupujący nie odstąpił od umowy lub by nie żądał zwrotu części ceny jaką za samochód zapłacił. Sprzedawca nie może jednakże nie spełnić żądania kupującego o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Ponadto, jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, jeśli więc sprzedawca deklaruje w jaki sposób chce doprowadzić rzecz do stanu zgodnego z umową, kupujący może mu narzucić swój pomysł na rozwiązanie problemu. Stanowisko kupującego nie zostanie jednakże uwzględnione, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Natomiast, gdy kupujący żąda obniżenia ceny, pamiętać należy, że cena ta powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Poza żądaniem obniżenia ceny oraz odstąpieniem od umowy, kupujący może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może jednakże odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu. Jeżeli zaś ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Powyższe zasady stosuje się również do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad. Zasadą jest, że koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jakie prawa ma kupujący jeśli samochód zepsuł się od razu po zakupie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *