Na kupno nowego samochodu w firmowym salonie samochodowym nadal mało kto może sobie pozwolić, dlatego ciągle dużą popularnością cieszą się komisy oraz salony oferujące używane pojazdy, gdyż ich cena bardziej przystaje do możliwości finansowych kupujących.

Kupując używany samochód zawsze istnieje jednak ryzyko, że samochód ten nie będzie do końca sprawny i sprzedawca celowo ukryje jego ewentualne wady, żeby tylko pojazd zmienił właściciela, kupujący powinien jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nie pozostaje bez ochrony prawnej i w razie ujawnienia wad ukrytych powinien skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż przepisy nieco inaczej kształtują prawa kupującego, który jest konsumentem, a więc osoby, która pojazd nabyła do prywatnego użytku, a nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, od kupującego- przedsiębiorcy, czyli osoby, która zakupiła samochód w związku ze swoją działalnością gospodarczą, nie oznacza to jednakże, że kupujący- przedsiębiorca nie posiada żadnych roszczeń w stosunku do nieuczciwego sprzedawcy, gdyż zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku kupujący może skorzystać z rękojmi bądź z gwarancji.

Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi, kupujący może, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli natomiast kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna ponadto pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

W sytuacji, gdy kupujący żąda wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednakże odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Pamiętać ponadto należy, że strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli jednak kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest ponadto bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym, jeśli więc sprzedawca celowo nie poinformował kupującego o wadach sprzedawanego samochodu, po to by ten pojazd sprzedać, wówczas nawet jeżeli umowa dotycząca sprzedaży samochodu wyłącza roszczenia z tytułu rękojmi, to takie ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy nie jest skuteczne.

Udzielenie gwarancji następuje natomiast przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług, roszczenia przysługujące kupującemu z tytułu gwarancji określone są więc w dokumencie gwarancyjnym, który wydaje sprzedawca, a ich treść zależy od woli sprzedającego, może się również zdarzyć tak, że sprzedawca nie udzieli gwarancji i wówczas kupujący może skorzystać tylko z roszczeń z tytułu rękojmi. Co również istotne, kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa bowiem na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi, jednakże roszczenia te nie mogą być dochodzone równocześnie, a jedynie wówczas, gdy skorzystanie z jednego roszczenia nie doprowadziło do jego zaspokojenia.

Kupno samochodu z wadą ukrytą – co powinien zrobić kupujący?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *