Kupno używanego samochodu zawsze niesie ze sobą ryzyko, że sprzedawca „zapomni” wspomnieć o usterkach jakie posiada pojazd, bądź że pominie fakt, iż samochód jest np. powypadkowy. Takie działania niestety nadal stanowią nagminną praktykę, pamiętać jednakże należy, że kupujący w takiej sytuacji wcale nie pozostaje bez ochrony, gdyż obowiązujące przepisy przyznają mu szereg uprawnień, istotne jest jednak by chcieć i umieć z nich skorzystać.

Niepoinformowanie przez sprzedawcę kupującego, że samochód był wcześniej uszkodzony na skutek wypadku, powoduje, że kupujący ma względem sprzedawcy roszczenie o odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, nawet jeżeli rękojmia w umowie sprzedaży została wyłączona. Przepisy ustawy wprost bowiem w tym zakresie stanowią, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, o niezgodności z umową możemy mówić szczególnie wówczas, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia lub została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. W orzecznictwie wskazuje się natomiast, że np. jeżeli sprzedawca uszkodzonego samochodu zapewniał, że ma on sprawny silnik, co okazało się nieprawdą, to ponosi tego ryzyko, czyli koszty naprawy.

Sprzedawca nie może jednak płacić odszkodowania za uszkodzone elementy, o których kupujący wiedział (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2005 r., sygn. akt: II CK 673/04). Z kolei zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt: III CZP 90/11, „w razie nabycia wadliwej rzeczy oznaczonej co do tożsamości kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi albo uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu”.

Korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, natomiast sprzedawca może uchylić się od spełnienia żądań wysuwanych przez kupującego, gdy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Sprzedawca ze wskazanego rozwiązania może jednakże skorzystać tylko raz, jeśli bowiem rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez sprzedawcę, albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas wobec ponownego oświadczenia kupującego o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, nie może on skutecznie w inny sposób zaspokoić jego roszczeń. Uprawnienia sprzedawcy zostają również ograniczone, gdy kupującym jest konsument, czyli osoba, która nabyła pojazd nie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KUPIŁEŚ SAMOCHÓD I OKAZAŁ SIĘ POWYPADKOWY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W takim bowiem przypadku, kupujący może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, powyższe żądanie jest natomiast ograniczone, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. W sytuacji zaś, gdy sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę, powinien to zrobić w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Kupujący, który żąda obniżenia ceny musi ponadto pamiętać, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady, oraz że nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna.

Istotne natomiast jest, że kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Obowiązek dostarczenia rzeczy pozostaje aktualny również w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

Kupiony samochód okazał się powypadkowy – co może zrobić kupujący?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *