Zakup samochodu wiąże się z koniecznością spożytkowania niejednokrotnie znacznych funduszy. Im droższe auto, tym ostrożniej podchodzimy do transakcji. Nawet jednak najostrożniejszym kupującym, którzy bardzo dokładnie zbadali historię i stan pojazdu, zdarza się odkryć po czasie usterkę, która tkwiła w pojeździe w chwili nabycia. Może to być zarówno uszkodzenie mechaniczne, jak prawne.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli kupującym jest konsument, a zatem osoba niezajmująca się profesjonalnie lub zawodowo kupowaniem samochodów, a sprzedającym jest podmiot prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Sprzedawca jest bowiem odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeśli zatem następstwem usterki pojazdu jest inna wada, która najprawdopodobniej istniała w dniu nabycia auta, najprawdopodobniej przysługuje nam rękojmia.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a zatem nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, czy też wreszcie została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Sprzedawca jest jednak odpowiedzialny względem kupującego nie tylko za wady fizyczne, ale i prawne. Wada prawna rzeczy nie jest jednak tak „namacalna” jak wada fizyczna.

Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Z wadą prawną najczęściej do czynienia mamy w sytuacji, w której sprzedający nie posiada prawa do pojazdu, albo posiada je w ograniczonym zakresie.

KUPIŁEŚ AUTO Z WADĄ – ZLEĆ BEZPŁATNĄ ANALIZĘ SPRAWY

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Dotyczy to tym samym transkacji, w których sprzedający nie był właścicielem pojazdu i nie posiadał odpowiedniego umocowania do zrealizowania transakcji (samochód został skradziony lub został obciążony roszczeniem innej osoby, na przykład w formie zabezpieczenia), czy też nie był jedynym właścicielem pojazdu (na przykład małżeństwo), co oznacza iż w najlepszym wypadku zbywał jedynie swój udział we współwłasności.

Jak bowiem wynika z Kodeksu cywilnego, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Jak już wspomnieliśmy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Bądźmy jednak szczerzy, jeśli okaże się, że nabyty przez nas pojazd posiada innego współwłaściciela i to osobę nam zupełnie obcą, raczej nie będziemy zainteresowani kontytnuowaniem takiego stosunku prawnego i zdecydowanie będziemy chcieli od umowy odstąpić.

Warto wspomnieć, iż w przypadku wad prawnych prawie na pewno dowiemy się o nich podejmując próbę zarejestrowania samochodu w odpowiednim wydziale komunikacji, a zatem relatywnie szybko, bo maksymalnie 30 dni od dnia zakupu pojazdu. Inaczej sytuacja ma się w przypadku wad fizycznych, gdyż wykrycie ich może zająć nam więcej czasu. Na szczęście na podstawie rękojmi wystąpić możemy z roszczeniem przez rok od stwierdzenia wady, jednak nie później, niż z upływem dwóch lat od dnia nabycia pojazdu.

Za jakie wady odpowiada sprzedawca samochodu używanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *